NATURA 2000 – GÓRY ZŁOTE

Droszków leży w obszarze Natura 2000 o kodzie PLH020096 i nazwie Góry Złote

OPIS PRZYRODNICZY

Obszar obejmuje północno-wschodnią część Gór Złotych, zbudowaną głównie ze skał metamorficznych i wylewnych, porośniętą lasami świerkowymi – 23% i bukowo-świerkowymi – 38%. Lasy liściaste (żyzne i kwaśne buczyny) zajmują 14% obszaru. Niewielkie powierzchnie zajmują łąki, młaki (bardzo dobrze zachowane fragmenty młak węglanowych) i ziołorośla górskie. Jest to jedno z dwóch stanowisk gatunku Biegacz urozmaicony (gruzełkowaty) w regionie kontynentalnym, ważne również dla innych, cennych bezkręgowców.

Siedliska przyrodnicze grają tu rolę drugoplanową, choć znajdują się tutaj bardzo dobrze zachowane fragmenty młak węglanowych oraz różnych zbiorowisk leśnych (szczególnie łęgi z wieloma gatunkami chronionymi, oraz fragmenty żyznych i kwaśnych buczyn). Łąki zachowane w dolinach potoków, szczególnie koło Orłowca, Lutyni i Wrzosówki są bogate w chronione gatunki roślin naczyniowych.

Obszar jest jednym z ważnych, sudeckich schronisk (zimowych i letnich) i żerowisk wykorzystywanych przez nietoperze. W Jaskini Radochowskiej zimują nietoperze z 7 gatunków, m.in. mopek i nocek duży, nocek Natterera, podkowiec mały i mroczek późny. Obszar Gór Złotych jest szczególnie ważny dla zachowania populacji podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego i mopka. Na obrzeżach obszaru znajduje się kilka kolonii rozrodczych nocka dużego, liczących od kilkunastu do ponad 100 osobników, które wykorzystują tereny leśne i łąkowe ostoi jako żerowiska. Znane są pojedyncze kryjówki letnie oraz zimowe podkowca małego i nocka orzęsionego. Jednak ze względu na północną granicę występowania tych gatunków, przebiegającą przez Sudety, Góry Złote są ważnym obszarem dla utrzymania ich populacji.

WAŻNE DLA EUROPY GATUNKI ZWIERZĄT

(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

 • podkowiec mały – ssak
 • mopek – ssak
 • nocek orzęsiony – ssak
 • nocek Bechsteina – ssak
 • nocek duży – ssak
 • wydra – ssak
 • głowacz białopłetwy – ryba
 • modraszek telejus – bezkręgowiec
 • czerwończyk nieparek – bezkręgowiec
 • modraszek nausitous – bezkręgowiec
 • biegacz urozmaicony – bezkręgowiec
WAŻNE DLA EUROPY TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

 • suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
 • murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)*
 • górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie) *
 • ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
 • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 • górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
 • torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
 • górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
 • turzycowisk i mechowisk środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe
 • ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
 • kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
 • żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
 • ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
 • jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
 • pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
OPIS TURYSTYCZNY

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą przez góry Złoty Stok – Lądek Zdrój lub drogą Kłodzko-Lądek Zdrój przez Ołdrzychowice Kłodzkie

Baza noclegowa i gastronomiczna:Praktycznie w każdej miejscowości regionu znajdziemy nocleg. We wsiach i mniejszych miasteczkach będą to kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne czy schroniska. Natomiast w większych miejscowościach oprócz wyżej wymienionych możemy przenocować w hotelach, pensjonatach lub ośrodkach wczasowych.

Formy turystyki dostępne w okolicy: krajoznawcza, aktywna w tym: piesza górska, rowerowa, konna, wspinaczkowa, agroturystyka, biznesowa, wypoczynek bierny.

adminNATURA 2000