O PARAFII

Droszków nie posiada osobnej parafiI katolickiej. Tutejsi mieszkańcy należą do parafii św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej. Parafia św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej obejmuje swoim zasięgiem południowo-wschodnią część dekanatu kłodzkiego. Jej powierzchnia wynosi 29,3 km², a zamieszkuje ją 963 mieszkańców. W jej skład wchodzą dwie wsie: Jaszkowa Górna i Droszków.

KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY W DROSZKOWIE

Kościół filialny parafii św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej, położony w centrum Droszkowa. Jest to budowla jednonawowa, z wydzielonym prezbiterium, wielobocznie zakończonym i z wieżą na osi, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Wieża dzielona wydatnymi gzymsami na kondygnacje. W przyziemiu znajduje się skromny barokowy portal. Świątynie pokrywa dwuspadowy dach, kryty blachą.

Historia

Obecny kościół św. Barbary powstał w 1405 r. jako kaplica grzebalna dla mieszkańców Droszkowa. Jej fundatorem był Hering z Jaszkowej Górnej. Świątynie zbudowano w stylu gotyckim na planie prostokąta jako jednonawowy, orientowany. W 1631 r. kaplica posiadała na wyposażeniu m.in. ołtarze i dzwon. Na przełomie XVII i XVIII w. miała miejsce przebudowa kościoła połączona z jego barokizacją. O projekt i wykonanie nowego ołtarza i rzeźb zwrócono się najprawdopodobniej do lądeckiej pracowni wybitnego barokowego rzeźbiarza ziemi kłodzkiej, Michała Klarha. Na uwagę zasługują obrazy w stylu ludowego baroku śląskiego o tematyce związanej z fundacją i patronem kościoła, które zostały zasłonięte w XIX w. przez obrazy stacji drogi krzyżowej. W 1652 r. zawieszono dzwon na wieży. Po 1945 r. ograniczano się do kilku renowacji, pokrycia blachą dachu i umieszczenie bezwartościowych pod względem artystycznym ławek, obrazów i drobnego wyposażenia. Kościół remontowano w 1871 r. i 1971 r. Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1961 r.

Wnętrze świątyni

Wewnątrz kościoła znajduje się barokowe wyposażenie, wykonane m.in. z drewna polichromowanego, w tym ołtarze z ok. 1750 r. i ambona z XVIII w. Część z nich przypisywana jest Michałowi Klahrowi. Ponadto znajdują się tu obrazy olejne z XVIII w. i nieliczne paramenty oraz naczynia liturgiczne oraz dzwon z 1652 r. na wieży. Pozostałe wyposażenie pochodzi głownie z XIX w.

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W JASZKOWEJ GÓRNEJ

Główną świątynią parafii jest kościół pw. św. św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej. Pierwszy kościół powstał ok. 1470 roku. Został on znacznie przebudowany w 1558 i 1777 roku, kiedy to nadano mu cechy typowe dla stylu barokowego, pozostawiając nieliczne pozostałości po dawnym założeniu ze średniowiecza. Ostatnio był remontowany w XIX wieku i 1964 oraz 1976 roku

Historia

Pierwsze wzmianki o samym kościele w Jaszkowej Górnej pochodzą z 1380 r. W 1558 r. powstaje nowy kościół w stylu renesansowym. W XVIII w. następuje gruntowna przebudowa kościoła w stylu barokowym, która kończy się w 1777 r. powstała budowla jednonawowa, murowana, sklepiona kolebkowo, zamknięta od wschodu półkolistą absydą. Po obu stronach prezbiterium umieszczono dwie kaplice, otwierające się arkadami do wnętrza świątyni. Wzniesiona od zachodu wieża pokryta jest barokowym hełmem. Na zewnątrz proste elewacje, urozmaicone ramowym podziałem. Do najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni należą późnobarokowy ołtarz główny, ambona z początku XVII wieku o formach późnorenesansowych oraz rzeźby i obrazy z XVIII wieku. Kościół otacza mur cmentarny z okazałym budynkiem bramnym z 1706 roku. Po bokach znajdują się wejścia, a po środku kaplica z barokowo – rokokowym ołtarzem i figurą św. Anny Samotrzeciej. Parafia św. Mikołaja od marca 1946 do czerwca 1970 roku była częścią parafii św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej. Późna jesienią 1951 roku przybyły do Jaszkowej Górnej siostry opieki św. Józefa Oblubieńca, które z tą miejscowością nierozerwalnie były związane przez 41 lat. 1 czerwca 1970 roku Jaszkowa Górna staje się samodzielną parafią.


PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA W JASZKOWEJ GÓRNEJ

ks. proboszcz Roman Rak

  • Jaszkowa Górna 69
  • 57-312 Jaszkowa Górna
  • +48 603 974 311
  • 74 86 87 806
  • 89 9523 0001 0000 8080 2000 0001

        PORZĄDEK  MSZY  ŚWIĘTEJ
              Niedziele i święta
                  7.30 kościół parafialny
                  9.30 kościół filialny w Droszkowie
                  11.00 suma w kościele parafialnym
              Dni powszednie w kościele parafialnym
                  17.00 Msza św. w sezonie zimowym
                  18.00 Msza św. w sezonie letnim
              Nowenna do MBNP
                  w każdą środę
              Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
                  w każdy poniedziałek
              Spowiedź święta
                  30 minut przed Mszą świętą
        ADORACJA WIECZYSTA W PARAFII
                  7 marca i 6 września
        ODPUSTY
                  26 lipca – kaplica św. Anny
                  4 grudnia – kościół filialny pw. św. Barbary w Droszkowie
                  6 grudnia – kościół parafialny pw. św. Mikołaja
        KANCELARIA PARAFIALNA
                  czynna po Mszy świętej wieczornej
4102029

Kościół św. Barbary w Droszkowie


4503204

Kościół św. Barbary w Droszkowie


89232193

Kościół św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej

adminPARAFIA