PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW

Plan odnowy miejscowości Droszków w Górach Złotych na lata 2013-2019.

Odnowa i rozwój wsi to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych. Plany Odnowy Miejscowości są częścią składową prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest przygotowanie przez mieszkańców miejscowości Planu Odnowy Miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości Droszków jest dokumentem strategicznym określającym rozwój wsi w sferze społeczno – gospodarczej na lata 2013 – 2019. Plan został opracowany w celu stworzenia całościowej wizji rozwoju miejscowości, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na możliwość realizacji planowanych działań oraz umożliwienia beneficjentom pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań. Plan Odnowy Miejscowości przygotowany został wspólnie z mieszkańcami, tak by realizowane zadania odpowiadały rzeczywistym potrzebom mieszkańców i mogły w pełni wykorzystać istniejący potencjał i szanse rozwoju miejscowości.

Zebranie wiejskie wsi Droszków w dniu 20.09.2013 r. przyjęło Plan Odnowy Miejscowości, który następnie został został zatwierdzony przez Radę Gminy Kłodzko uchwałą numer 453/VI/2013 z dnia 19.12.2013 r.

adminPLAN ODNOWY DROSZKOWA